จองทัวร์

NEW UDOMCHAI TRANSPORT

เงื่อนไขการจอง

 • ลูกค้าสามารถกำหนดวันเดินทางเองได้ (ควรแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนออกเดินทางอย่างน้อย 15 วัน หรือในกรณี1-14 วันกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ และหากทำการจองต้องชำระค่าทัวร์ทั้งหมด 100 เปอร์เซนต์)
 • อ่านรายละเอียด ของโปรแกรมอย่างละเอียดก่อนจอง หากลูกค้าต้องการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการเดินทาง สามารถปรึกษากับเจ้าหน้าที่ได้ก่อนทำการจอง
 • กรุณาจองล่วงหน้าก่อนการเดินทาง พร้อมชำระมัดจำ 50 เปอร์เซ็นต์ ของราคาค่าทัวร์
 • ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือให้ชำระทันทีก่อนออกเดินทางอย่างน้อย 15 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ และไม่คืนเงินมัดจำ

กรณีการยกเลิกการเดินทาง

 • แจ้งล่วงหน้าก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงินมัดจำทั้งหมด
 • แจ้งล่วงหน้า 15-29 วันก่อนการเดินทาง หักค่าดำเนินการต่างๆ 50 เปอร์เซ็นต์ของราคาค่าทัวร์
 • แจ้งล่วงหน้า 1-14 วันก่อนการเดินทาง หักค่าดำเนินการต่างๆทั้งหมด 100 เปอร์เซ็นต์ ของราคาค่าทัวร์
 • ยกเลิกการเดินทางในวันเดินทาง ไม่สามารถขอคืนเงินได้ ไม่ว่ากรณีใดใดทั้งสิ้น

หมายเหตุ

 • ราคาและรายการท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 • ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดใดทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทไม่ครบ อาทิไม่ขอทำบางกิจกรรมและไม่ขอเที่ยวบางสถานที่ รวมถึงไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ในกรณีที่ทางบริษัทได้จองสถานที่ ไว้ล่วงหน้าแล้ว (**ยกเว้นลูกค้าแจ้งความประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวสร์บางรายการก่อนทำการจอง**)
 • ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดใดทั้งสิ้นหากเกิดกรณีสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือเกิดอุบัติเหตุอันจากความประมาทของลูกค้าเอง และ/หรือ ลูกค้าไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำของมัคคุเทศก์

 

**เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัท ทางบริษัทจะถือว่าท่านได้อ่านเงื่อนไขต่างๆ อย่างละเอียด และยอมรับในเงื่อนไขของทางบริษัทที่ได้ระบุไว้แล้วข้างต้นทั้งหมด ***

ข้อมูลการจอง

ชื่อ*
นามกสุล*
โปรแกรมทัวร์ที่ท่านสนใจ*
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ*
วันที่ออกเดินทาง*