ทัวร์กระบี่ สี่เกาะ

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

วันที่ 1
 • รับท่านจากสบามบินกระบี่/สถานีขนส่งผู้โดยสารกระบี่  (ตามเวลาลงเครื่อง/รถ)
 • 14.00 เช็คอินเข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันที่ 2 เที่ยวสี่เกาะ /เกาะไก่, ทะเลแหวก, เกาะปอดะ, หาดถ้ำพระนาง
 • 7.30 รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม มื้อที่ 1
 • 8.00-8.30 รถรับท่านจากโรงแรมที่พักในตัวเมืองกระบี่แถวหาดคลองม่วง  (ที่พักแถวอ่าวนางรถรับประมาณ 8.30-9.00)
 • 9.30 เริ่มต้นการเดินทางด้วยเรือหางยาว เดินทางสู่เกาะไก่   เกาะไก่ หรือที่เรียกอีกชื่อ ว่า เกาะด้ามขวาน นั้น เป็นเกาะรูปร่างประหลาดที่ตั้งอยู่ ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ ที่ชื่อเกาะนั้นหลากหลายมากมาย ก็เพราะชะง่อนผาที่ยื่นออกมาทางด้านใต้นั่นเอง คนที่ได้พบเจอก็จะเกิดจินตนาการต่างๆ กันไป บางคนก็เห็นเกาะคล้ายกับส่วนหัวของไก่บ้าง หรือเห็นเป็นด้ามขวานที่วางตั้งอยู่บ้าง
 •  สนุกสนานกับการดำน้ำชมธรรมชาติใต้ท้องทะเลอันดามัน  พร้อมถ่ายรูปคู่ เกาะไก่ เกาะหม้อ-เกาะทับ สันเชื่อมเกาะกลายเป็นทะเลแหวก อันเลื่องชื่อ  และนำท่านขึ้นเกาะปอดะ รับประทานอาหารกลางวันแบบปิกนิก มื้อที่ 2 ท่ามกลางบรรยากาศที่เย็นสบายด้วยเสียงคลื่น และลมพัดเย็นริมหาด  รับประทานอาหารเสร็จ เล่นน้ำ พักผ่อนตามอัธยาศัย หลังจากนั้นเดินทางต่อไปยัง หาดถ้ำพระนาง สักการะขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล ถ้ำพระนางเป็นที่สถิตของ พระนางอันศักดิ์สิทธิ์ซึ่งชาวเรือแถบนี้เคารพสักการะ มุมมองนี้เป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนที่ใด คือเมื่อเข้าไปอยู่ภายในถ้ำมองออกมาจะเห็นปากโพรงถ้ำ มีหินย้อยลงมาเป็นฉากระย้า สวยงาม มีท้องทะเลกว้างและเกาะน้อยใหญ่เรียงรายในยามพระอาทิตย์ตก จะเป็นมุมมองสวยงามแปลกตา น่าทึ่งที่สุดแห่งหนึ่ง ในเมืองไทย
 • 14.30 เดินทางกลับที่พัก
 • 15.00 ถึงท่าเรือหาดนพรัตน์ ต่อรถกลับที่พักแรม
 • 15.30 พักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันที่ 3
 • 8.00 รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
 • 11.30 เช็คเอาท์ ออกจากที่พัก เดินทางกลับ  ระหว่างนั้นหากมีเวลาสามารถแวะซื้อของฝากของที่ระลึกได้
 • ส่งออกและเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

 

เงื่อนไข
 • ราคานี้ไม่รวมตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
 • ค่าเข้าชมสถานที่สำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ
 • ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย3% กรณีขอใบกำกับภาษี
 • ราคานี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่ามินิบาร์โรงแรม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ และบริการอื่นๆ นอกเหนือจากทางบริษัทกำหนด
 • ราคานี้ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์และคนขับ
 • ราคานี้ไม่รวมอาหารเย็น
 • ค่าอุทยานคนไทยผู้ใหญ่ 40 บาท เด็ก 20 บาท
 • ค่าอุทย่านต่างชาติผู้ใหญ่ 400 บาท เด็ก 200 บาท

 

ราคานี้รวม
 • ที่พัก 2 คืน
 • อาหาร 3 มื้อ
 • รถยนต์หรือ รถตู้ พร้อมคนขับ
 • มัคคุเทศก์
 • ประกันอุบัติเหตุ

 

หมายเหตุ โปรแกรมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหาะสม หากเกิดปัญหาเฉพาะหน้า