ทริป #8 เชียงใหม่ เชียงราย วัดร่องขุ่น สิงห์ปาร์ค แม่สาย สามเหลี่ยมทองคำ

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

สถานที่ : เชียงใหม่, เชียงราย, วัดร่องขุ่น, สิงห์ปาร์ค, แม่สาย, สามเหลี่ยมทองคำ
วันที่ 1
 • รับลูกค้าจากสนามบิน
 • เดินทางไปยังวัดพระธาตุดอยสุเทพ ระหว่างทางแวะสักการะครูบาศรีวิชัย ณ ลานอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย เชิงดอยสุเทพเพื่อความเป็นสิริมงคล ก่อนเดินทางต่อไปยังวัดพระธาตุดอยสุเทพ  กราบสักการะสิ่งศักดิ์คู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่ บนจุดสูงสุดสามารถรับชมวิวเมืองเชียงใหม่แบบ 180องศา ถ่ายรูปตามอัธยาศัย
 • จากนั้นมุ่งหน้าไปยัง พระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์  เป็นพระตำหนักประทับแปรพระราชฐานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อทรงเยี่ยมเยียนราษฎรในพื้นที่ภาคเหนือ และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ใช้เป็นที่รับรองพระราชอาคันตุกะที่เสด็จฯ เยือนประเทศไทย ชมความงดงามของดอกไม้เมืองหนาว  ไม้ดอกนานาพรรณ และพระตำหนักภูพิงค์
 • รับประทานอาหารค่ำแบบพื้นเมืองและชมการแสดงฟ้อนรำที่งดงงาม ที่ขันโตกศูนย์วัฒนธรรม เชียงใหม่
 • เดินทางกลับที่พัก

 

วันที่ 2
 • รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
 • เดินทางไปยังเชียงรายระหว่างทางแวะน้ำพุร้อนแม่ขะจาน พักรถระหว่างทาง  ลูกค้าได้เปลี่ยนอิริยาบถ เข้าห้องน้ำ ท่านใดสนใจแช่เท้า 5-10 นาที หรือต้มไข่ ในบ่อน้ำร้อน ก่อนออกเดินทางต่อไปยังจังหวัดเชียงราย
 • แวะวัดร่องขุ่นหรือวัดขาว ที่รู้จักกันดีทั้งในหมู่นักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติ จุดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ของวัดนี้ คือพระอุโบสถที่ตกแต่งด้วยสีขาวเป็นพื้น ประดับด้วยกระจกแวววาววิจิตรงดงามแปลกตา บนปูนปั้นเป็นลายไทย และ ภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถฝีมือภาพเขียนของอาจารย์เฉลิมชัย
 • รับประทานอาหารกลางวัน (แถววัดร่องขุ่น)
 • หลังจากรับประทานอาหารกลางวันแล้ว เดินทางอีกมาณ10-15 นาทีไปยังไร่บุญรอด หรือ สิงห์ปาร์ค นั่งรถรางชมความสวยงามของทุ่งดอกไม้ และไร่ชานับร้อยไร่
 • เดินทางไปยัง วัดร่องเสือเต้น ซึ่งความโดดเด่นของวัด อยู่ที่ “วิหารวัดร่องเสือเต้น” ความโดดเด่นอย่างแรกที่เห็นเมื่อมาอย่างวัดแห่งนี้ นั่นคือ วิหารที่มีความสวยงามและมีเอกลักษณ์ที่น่าจดจำ เพราะใช้โทนสีน้ำเงินฟ้าตัดกับสีทองเพิ่มความโดดเด่น โดยสีน้ำเงินฟ้าของตัววิหารนั้นแสดงถึงธรรมะของค์สมเด็จพระพุทธเจ้าที่ขจรขจายไปทั่วโลก
 • เดินทางเข้าที่พักจังหวัดเชียงราย
 • หากสนใจไปเดินเที่ยวชม ตลาดไนท์บาร์ซาเชียงราย มีรถรอบเมืองเชียงรายให้บริการ

 

วันที่ 3
 • รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
 • เดินทางออกจากตัวเมืองเชียงรายไปยังอำเภอแม่สาย ใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมง ถึงด่านแม่สายจุดสูงสูดแดนสยาม เพลิดเพลินกับการ้อปปิ้งสินค้าที่ด่านชายแดน
 • เดินทางไปสามเหลี่ยมทองคำ ใช้เวลา 30 นาทีโดยประมาณ
 • ถึงสามเหลี่ยมทองคำ รับประทานอาหารกลางวัน
 • หลังจากรับประทานอาหารกลางวันแล้ว   ชมวิวทิวทัศน์ริมฝั่งแม่น้ำโขง รอยต่อสามแผ่นดิน ไทย  ลาว พม่า สามเหลี่ยมทองคำ เป็นพื้นที่รอยต่อระหว่างสามประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย (จังหวัดเชียงราย) ลาว (แขวงบ่อแก้ว) และพม่า (ท่าขี้เหล็ก, รัฐฉาน) มีลักษณะเป็นพื้นที่สามเหลี่ยมบรรจบกัน โดยมีแม่น้ำโขงตัดผ่านชายแดนไทยและลาว นับเป็นพื้นที่เศรษฐกิจที่สำคัญแห่งหนึ่งของภูมิภาค นอกจากนี้สามเหลี่ยมทองคำยังมีทิวทัศน์ที่สวย โดยเฉพาะยามเช้าที่ดวงอาทิตย์ขึ้นท่ามกลางสายหมอก เดิมสามเหลี่ยมทองคำเป็นที่รู้จักในฐานะเป็นแหล่งท่องเที่ยว เมืองชายแดน แต่ในปัจจุบันมีความสำคัญในทางเศรษฐกิจมากขึ้น เนื่องจากเป็นแหล่งขนถ่ายสินค้าที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของไทย นอกจากทิวทัศน์ที่สวยงามแล้ว บริเวณนี้ยังเป็นที่ประดิษฐาน พระพุทธนวล้านตื้อ ลือโลก องค์พระขนาดใหญ่ริมแม่น้ำโขง  ท่านใดสนใจข้ามฟากไปยังฝั่งลาวสามารถทำได้ (ออกค่าใช้จ่ายเอง)
 • กลับเชียงใหม่ หรือส่งออกสนามบินเชียงราย

 

ราคาแพ็คเกจ
 • 1 คน ราคา 15,500 บาท
 • 2 คน ราคา 10,800 บาทต่อคน
 • 3-4 คน ราคา 7,900 บาทต่อคน
 • 5 คนขึ้นไป ราคา 6,800 บาทต่อคน

 

หมายเหตุ รายละเอียดการเดินทาง และ ราคานี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ตามความต้องการของลูกค้า

 

เงื่อนไข
 • ราคานี้ไม่รวมตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
 • ค่าเข้าชมสถานที่สำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ
 • ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย3% กรณีขอใบกำกับภาษี
 • ราคานี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่ามินิบาร์โรงแรม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ และบริการอื่นๆ นอกเหนือจากทางบริษัทกำหนด
 • ราคานี้ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์และคนขับ

 

ราคานี้รวม
 • ที่พัก 2 คืน
 • อาหาร 5-6 มื้อ
 • รถยนต์หรือ รถตู้ พร้อมคนขับ
 • มัคคุเทศก์
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ค่าเคเบิ้ลคาร์วัดพระธาตุดอยสุเทพ / พระตำหนักภูพิงค์ / สิงห์ปาร์ค /ขันโตกและการแสดง

 

หมายเหตุ โปรแกรมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหาะสม หากเกิดปัญหาเฉพาะหน้า