ทริป #7 เชียงใหม่สายเหนือ ดอยอ่างขาง วัดถ้ำเชียงดาว วัดท่าตอน สวนส้มธนาธร ฮิโนกิแลนด์

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

สถานที่ : เชียงใหม่สายเหนือ, ดอยอ่างขาง, วัดถ้ำเชียงดาว, วัดท่าตอน, สวนส้มธนาธร, ฮิโนกิแลนด์
วันที่ 1
 • รับจากสนามบินเชียงใหม่ เดินทางไปยังอำเภอเชียงดาวใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมงจากตัวเมืองเชียงใหม่
 • เดินทางถึงวัดถ้ำเชียงดาว วัดเก่าแก่ที่ตั้งอยู่ด้านหน้าของดอยหลวงเชียงดาว  ภายในเป็นถ้ำที่มีหินงอกหินย้อยอันงดงามตระการตา ทั้งยังเป็นส่วนหนึ่งของดอยหลวงเชียงดาว ยอดดอยที่สูงเป็นลำดับสามของประเทศไทย ที่นี่นอกจากนักท่องเที่ยวจะได้ไหว้พระขอพรแล้ว เรายังพาท่านเดินเที่ยวชมความงดงามภายในถ้ำเชียงดาวอีกด้วย ซึ่งภายในมีหินงอกหินย้อยที่สวยงามและมีถ้ำ พระนอน ถ้ำม้า ถ้ำลับแล หินที่มีรูปร่างแปลกตา
 • รับประทานอาหารกลางวัน
 • *จากนั้นเดินทางต่อไปยัง อำเภอแม่อาย ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง  เที่ยวชมสวนส้มธนาธร นั่งรถรางชมบรรยากาศของสวนส้มนับร้อยไร่ กว้างใหญ่สุดลูกหูลูกตา ชิมส้มสดๆจากสวน และถ่ายรูปตามอัธยาศัย
 • *จากขึ้นเดินทางขึ้นไปชมความงามและชมวิวทิวทัศน์เมืองแม่อายที่วัดท่าตอน   วัดท่าตอนเป็นวัดที่มีทิวทัศน์งดงาม ตั้งอยู่บนไหล่เขาเรียงรายด้วยศาสนวัตถุสิ่งก่อสร้าง มีพื้นที่ทอดยาวตามเชิงเขาเป็นชั้น ๆ รวม 9 ชั้น มองเห็นได้แต่ไกลเมื่อท่านขึ้นไปบนวัดสามารถมองเห็นทัศนียภาพของอำเภอแม่อายและเทือกเขาต่าง ๆ อย่างสวยงาม  ชั้นที่ 9 เป็นที่ประดิษฐานพระเจดีย์แก้วที่สร้างขึ้นเนื่องในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงครองราชย์เป็นปีที่ 50 ภายในเจดีย์แก้วมีด้วยกันอยู่ทั้งหมด 3 ชั้น   มีพระพุทธรูปที่อัญเชิญมาจากทั้งในและประเทศต่างๆประดิษฐานอยู่ และในชั้นบนสุด เป็นที่บรรจุพระบรมธาตุสารีริกธาตุ พระบรมธาตุรัชมังคลาจารย์สมานฉันท์ สามารถขึ้นไปกราบไหว้บูชาได้  ในชั้นบนสามารถชมทิวทัศน์บริเวณโดยรอบวัด และวิวเมืองแม่อายได้โดยรอบเช่นกัน
 • เข้าที่พักในอำเภอแม่อาย    รับประทานอาหารเย็นที่โรงแรม

 

วันที่ 2
 • รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
 • เดินทางไปยังดอยอ่างขาง แวะชมสถานีเกษตรหลวงอ่างขางมีทั้งแปลงทดลองปลูกไม้ผลเมืองหนาว ไม่ว่าจะเป็น ท้อ บ๊วย พลัม สตรอเบอร์รี่ สาลี่ ราสเบอรี่ พลับ กีวี ลูกไหน เป็นต้น แปลงพืชผักเมืองหนาว อาทิ แครอท ผักสลัดต่าง ๆ ฯลฯ ส่วนแปลงไม้ดอก อาทิ คาร์เนชั่น กุหลาบ แอสเตอร์ เบญจมาศ ฯลฯ  หากต้องการซื้อผลิตผลของทางสถานีก็มีให้จำหน่ายเช่นกัน ไม่ไกลจากสถานีเกษตรหลวงอ่างขางเป็นหมู่บ้านคุ้ม ชุมชนเล็กๆ ที่มีชาวไทยหลายเชื้อชาติอาศัยอยู่รวมกัน อาทิ ชาวไทยใหญ่ ชาวพม่า และชาวจีนฮ่อ
 • รับประทานอาหารกลางวัน
 • หลังจากรับประทานอาหารกลางวันแล้ว เดินทางไปที่ฮิโนกิแลนด์  สถานที่ท่องเที่ยวที่ถือเป็นแลนด์มาร์กสำคัญล่าสุดของเชียงใหม่แห่งนี้สร้างขึ้นด้วยมูลค่ากว่า 1,200 ล้านบาท เป็นดินแดนที่ถูกรังสรรค์ขึ้นด้วยความตั้งใจที่ไม่ใช่เพียงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ให้คนมาถ่ายรูปและซึมซับบรรยากาศเท่านั้น ทว่าเจ้าของต้องการรวบรวมมรดกทางศิลปวัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมของญี่ปุ่น นำความเชื่อและความศักดิ์สิทธิ์แบบญี่ปุ่นมาให้คนไทยได้สัมผัสและสักการะในบรรยากาศที่สวยงามแบบญี่ปุ่นแท้ๆ  ฮิโนกิแลนด์ ประกอบด้วยสิ่งปลูกสร้าง 6 หลัง สิ่งแรกที่จะพบเมื่อก้าวเข้าไปในฮิโนกิแลนด์คือ เสาโทริอิแบบเรียวบุที่จำลองมาจากเสาโทริอิกลางน้ำประตูใหญ่แห่งศาลเจ้าอิทสึคุชิมะ เมื่อเข้ามาถึงด้านหน้าโครงการจะพบซุ้มประตูโคมแดงขนาดใหญ่ เขียนตัวอักษรภาษาญี่ปุ่นมีความหมายว่า “โชคดี” ที่ได้จำลองมาจากซุ้มประตูคามินาริมงหรือฟุไรจิน-มง จากวัดอาซากุสะซึ่งใต้โคมแดงนั้นมีประติมากรรมมังกรแกะสลัก ซุ้มประตูแห่งนี้เป็นซุ้มประตูมงคล เชื่อว่าเมื่อเดินผ่านใต้โคมแดงไปแล้วจะสร้างความเป็นสิริมงคล
 • เดินทางกลับใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง   และเข้าที่พักในตัวเมืองเชียงใหม่  พักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันที่ 3
 • รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
 • เดินทางไปยังวัดพระธาตุดอยสุเทพ ระหว่างทางแวะสักการะครูบาศรีวิชัย ณ ลานอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย เชิงดอยสุเทพเพื่อความเป็นสิริมงคล ก่อนเดินทางต่อไปยังวัดพระธาตุดอยสุเทพ  กราบสักการะสิ่งศักดิ์คู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่ บนจุดสูงสุดสามารถรับชมวิวเมืองเชียงใหม่แบบ 180องศา ถ่ายรูปตามอัธยาศัย
 • ส่งออกสนามบินเชียงใหม่

 

ราคาแพ็คเกจ
 • 1 คน ราคา 17,125 บาท
 • 2 คน ราคา 9,600 บาทต่อคน
 • 3-4 คน ราคา 8,500 บาทต่อคน
 • 5 คนขึ้นไป ราคา 5,990 บาทต่อคน

 

เงื่อนไข
 • ราคานี้ไม่รวมตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
 • ค่าเข้าชมสถานที่สำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ
 • ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย3% กรณีขอใบกำกับภาษี
 • ราคานี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่ามินิบาร์โรงแรม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ และบริการอื่นๆ นอกเหนือจากทางบริษัทกำหนด
 • ราคานี้ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์และคนขับ

 

ราคานี้รวม
 • ที่พัก 2 คืน
 • อาหาร 5-6 มื้อ
 • รถยนต์หรือ รถตู้ พร้อมคนขับ
 • มัคคุเทศก์
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ค่าเคเบิ้ลคาร์วัดพระธาตุดอยสุเทพ / สวนส้มธนาธร/ สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง / ฮิโนกิแลนด์/ ถ้ำเชียงดาว

 

หมายเหตุ โปรแกรมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหาะสม หากเกิดปัญหาเฉพาะหน้า