ทริป #6 วัดพระธาตุดอยสุเทพ วัดพระธาตดอยคำ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ขันโตก

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

สถานที่ : วัดพระธาตุดอยสุเทพ, วัดพระธาตดอยคำ, อุทยานหลวงราชพฤกษ์, ขันโตก
วันที่ 1
 • รับจากสนามบิน/สถานีขนส่งผู้โดยสาร
 • เดินทางไปยังวัดพระธาตุดอยสุเทพ ระหว่างทางแวะสักการะครูบาศรีวิชัย ณ ลานอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย เชิงดอยสุเทพเพื่อความเป็นสิริมงคล ก่อนเดินทางต่อไปยังวัดพระธาตุดอยสุเทพ  กราบสักการะสิ่งศักดิ์คู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่ บนจุดสูงสุดสามารถรับชมวิวเมืองเชียงใหม่แบบ 180องศา ถ่ายรูปตามอัธยาศัย
 • จากนั้นมุ่งหน้าไปยังพระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์  เป็นพระตำหนักประทับแปรพระราชฐานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อทรงเยี่ยมเยียนราษฎรในพื้นที่ภาคเหนือ และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ใช้เป็นที่รับรองพระราชอาคันตุกะที่เสด็จฯ เยือนประเทศไทย ชมความงดงามของดอกไม้เมืองหนาว  ไม้ดอกนานาพรรณ และพระตำหนักภูพิงค์
 • รับประทานอาหารเย็นที่ขันโตกศูนย์วัฒนธรรม เชียงใหม่ รับประทานอาหารพื้นเมือง และชมการแสดงศิลปะพื้นเมือง และชนเผ่าที่สวยงามตระการตรา
 • เดินทางกลับที่พัก   พักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันที่ 2
 • รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
 • เดินทางไปสักการะวัดพระธาตุดอยคำ  วัดเก่าอายุกว่า 1300 ปี ขึ้นชื่อ หลวงพ่อทันใจ แห่งวัดพระธาตุดอยคำ ซึ่งสร้างขึ้นในรัชสมัย พญากือนา กษัตริย์แห่งอาณาจักรล้านนา ปัจจุบันมีชื่อเสียงอย่างมากในเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์หลายต่อหลายครั้งที่มีผู้เดินทางมาขอพร บนบาน แล้ว ประสบความสำเร็จ เช่น ถูกหวยรางวัลใหญ่ การงานสำเร็จ และได้เดินทางกลับมาถวายดอกมะลิเพื่อแก้บน
 • ไหว้พระขอพรเสร็จแล้ว เดินทางต่อไปยังอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ชมความสวยงามของหอคำหลวง เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ศูนย์กลางการเรียนรู้พืชสวนโลก และวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงใหม่ และประเทศไทย  มีการจัดแสดงพันธุ์ไม้หลากหลายชนิด การจัดแสดงนิทรรศการด้านการเกษตรและอื่น ๆ เพื่อการเรียนรู้สำหรับเยาวชนและประชาชนทั่วไป เพื่อการศึกษางานวิจัย ภายในพื้นที่มีการจัดภูมิสถาปัตย์อย่างสวยงาม
 • รับประทานอาหารกลางวันแบบพื้นเมืองที่ ร้านเฮือนเพ็ญ ร้านอาหารชื่อดังของเชียงใหม่ที่ใครมาต้องห้ามพลาด
 • เดินทางไปสักการะพระพุทธสิหิงห์หรือพระสิงห์ และไหว้ขอพรพระธาตุ ประจำปีเกิด ปีมะโรง ที่วัดพระสิงห์วรวิหาร ชมความงดงามของวิหารลายคำ ตลอดจนภาพจิตรกรรมฝาผนัง
 • จากนั้นเดินทางไปยังวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร ซึ่งอยู่ในเขตเมืองเก่าไม่ไกลจากวัดพระสิงห์มากนัก สักการะเสาอินทขิล เสาหลักเมืองจังหวัดเชียงใหม่ ไหว้ขอพรพระอัฏฐารถในวิหารหลวง เดินชมความงามบริเวณโดยรอบวัด ถ่ายรูปตามอัธยาศัย
 • วัดเจดีย์หลวงสร้างขึ้นในรัชสมัยของพระเจ้าแสนเมืองมา กษัตริย์ ลำดับ ที่ 7 แห่งราชวงศ์มังราย ไม่ปรากฏปีที่สร้างแน่ชัด สันนิษฐานว่าวัดแห่งนี้น่าจะสร้างในปี พ.ศ. 1928-พ.ศ. 1945 วัดเจดีย์หลวงเป็นพระอารามหลวงแบบโบราณ มีการบูรณะมาหลายสมัย โดยเฉพาะพระเจดีย์ ที่ปัจจุบันมี ขนาด ความกว้างด้านละ 60 เมตร เป็นองค์พระเจดีย์ที่มีความสำคัญที่สุดองค์หนึ่งในเชียงใหม่
 • บริเวณด้านข้างวัดเจดีย์หลวงมีวัดเล็กๆ ชื่อวัดพันเตา ความโดดเด่นของวัดพันเตาที่สามารถดึงดูดให้ผู้คนหรือแม้กระทั่งนักท่องเที่ยวจากที่ต่างๆ เดินทางมาที่วัดนี้ก็คือ วิหารหลวงที่สร้างจากไม้สักทองทั้งหลังแกะสลักลวดลายวิจิตรบรรจงที่ว่ากันว่าเป็นวิหารที่สร้างจากหอคำหรือคุ้มเจ้าหลวงที่เหลืออยู่อย่างสมบูรณ์เพียงหลังเดียวและสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งในล้านนา   ในอดีตวิหารวัดพันเตาหลังนี้เคยเป็น “หอคำ” ที่ประทับของเจ้ามโหตรประเทศ เจ้าหลวงเชียงใหม่องค์ที่ 5
 • ส่งออกสนามบิน

 

ราคาแพ็คเกจ
 • 1 คน ราคา 7,990 บาท
 • 2 คน ราคา 5,190 บาท ต่อคน
 • 3-4 คน ราคา 4,950 บาท ต่อคน
 • 5 คน ขึ้นไป ราคา 3,890 บาทต่อคน

 

หมายเหตุ รายละเอียดการเดินทาง และ ราคานี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ตามความต้องการของลูกค้า

 

เงื่อนไข
 • ราคานี้ไม่รวมตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
 • ค่าเข้าชมสถานที่สำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ
 • ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย3% กรณีขอใบกำกับภาษี
 • ราคานี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่ามินิบาร์โรงแรม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ และบริการอื่นๆ นอกเหนือจากทางบริษัทกำหนด
 • ราคานี้ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์และคนขับ

 

ราคานี้รวม
 • ที่พัก 1 คืน
 • อาหาร 4 มื้อ
 • รถยนต์หรือ รถตู้ พร้อมคนขับ
 • มัคคุเทศก์
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ค่าเคเบิ้ลคาร์วัดพระธาตุดอยสุเทพ / พระตำหนักภูพิงค์ / อุทยานหลวงราชพฤกษ์ /ขันโตกและการแสดง

 

หมายเหตุ โปรแกรมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหาะสม หากเกิดปัญหาเฉพาะหน้า