ทริป #5 ดอยสุเทพ พระตำหนักภูพิงค์ ม่อนแจ่ม ซิปไลน์ ปางช้าง

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

สถานที่ :ดอยสุเทพ, พระตำหนักภูพิงค์, ม่อนแจ่ม, ซิปไลน์, ปางช้าง
วันที่ 1
 • รับจากสนามบิน
 • เดินทางไปยังวัดพระธาตุดอยสุเทพ ระหว่างทางแวะสักการะครูบาศรีวิชัย ณ ลานอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย เชิงดอยสุเทพเพื่อความเป็นสิริมงคล ก่อนเดินทางต่อไปยังวัดพระธาตุดอยสุเทพ  กราบสักการะสิ่งศักดิ์คู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่ บนจุดสูงสุดสามารถรับชมวิวเมืองเชียงใหม่แบบ 180องศา ถ่ายรูปตามอัธยาศัย
 • จากนั้นมุ่งหน้าไปยังพระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์  เป็นพระตำหนักประทับแปรพระราชฐานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อทรงเยี่ยมเยียนราษฎรในพื้นที่ภาคเหนือ และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ใช้เป็นที่รับรองพระราชอาคันตุกะที่เสด็จฯ เยือนประเทศไทย ชมความงดงามของดอกไม้เมืองหนาว  ไม้ดอกนานาพรรณ และพระตำหนักภูพิงค์
 • เดินทางกลับโรงแรมที่พัก
 • รับประทานอาหารเย็น

 

วันที่ 2
 • รับประทานอาหารเช้าที่ โรงแรม
 • ออกเดินทางไปยังโครงการหลวงหนองหอย(ม่อนแจ่ม) สัมผัสความสดชื่นบนยอดดอยม่อนแจ่ม ชมความงามของดอกไม้ และชมวิวแบบเกือบ 360 องศา ท่ามกลางสายลม แสงแดด และธรรมชาติ    เดินชมและถ่ายรูปตามอัธยาศัย
 • ท่านใดสนใจจะเล่นรถเอทีวีม้ง สามารถใช้บริการได้ (ออกค่าใช้จ่ายเอง)
 • จากม่อนแจ่มไม่ไกลนักเราพาท่านเดินทางมายัง โป่งแยงซิปไลน์  สนุกสนานตื่นเต้นกับกิจกรรมโหนสลิงบนยอดไม้ และท้าทายความเสียวกับจังเกิ้ลโคสเตอร์  ที่แรกของประเทศไทย
 • รับประทานอาหารกลางวันที่ โป่งแยงซิปไลน์
 • หลังจากรับประทานอาหารกลางวันแล้ว เยี่ยมชมสวนพฤกษาศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  เดินชมธรรมชาติบน “สะพานลอยฟ้า” ที่สูงกว่า 20 เมตรแล้ว ให้นักท่องเที่ยวเดินทอดน่องชมธรรมชาติ และสรรพสิ่งในป่าดิบแล้ง-ป่ามรสุมเขตร้อน ฯลฯ ด้วยความยาวกว่า 400 เมตร จากนั้นเยี่ยมและถ่ายรูปกลุ่มอาคารเรือนกระจกเฉลิมพระเกียรติ ประกอบด้วยเรือนกระจก 12 โรงเรือน ภายในจัดปลูกตกแต่งพรรณไม้ไว้อย่างสวยงาม โดยเฉพาะพรรณไม้หายากและมีความโดดเด่นเป็นพิเศษ เช่น กระบองเพชร    สับปะรดสี บัว เป็นต้น
 • เดินทางกลับที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันที่ 3
 • รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
 • เดินทางไปยังปางช้างแม่ตะมานใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมงจากตัวเมืองเชียงใหม่  ระหว่างทางแวะชมความงามของฟาร์มกล้วยไม้และผีเสื้อ ที่ ไบออคิด
 • เดินทางถึงปางช้างแม่ตะมาน   ชมการแสดงช้างแสนรู้  และให้อาหารช้าง
 • รับประทานอาหารกลางวันที่ปางช้าง
 • หลังจากรับประทานอาหารกลางแล้วพาท่านนั่งเกวียนชมธรรมชาติ และแวะตลาดหมู่บ้านลีซอ
 • ล่องแพไม้ไผ่ชื่นชมความงามของธรรมชาติสองฝั่งลำน้ำแม่แตง ก่อนเดินทางกลับ
 • ส่งออกสนามบินเชียงใหม่ เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

 

ราคาแพ็คเกจ
 • 1 คน ราคา 15,150 บาท
 • 2 คน ราคา 9,180 บาท ต่อคน
 • 3-4 คน ราคา 8,650 บาท ต่อคน
 • 5 คนขึ้นไป ราคา 6,590 บาท ต่อคน

 

หมายเหตุ รายละเอียดการเดินทาง และ ราคานี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ตามความต้องการของลูกค้า

 

เงื่อนไข
 • ราคานี้ไม่รวมตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
 • ค่าเข้าชมสถานที่สำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ
 • ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย3% กรณีขอใบกำกับภาษี
 • ราคานี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่ามินิบาร์โรงแรม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ และบริการอื่นๆ นอกเหนือจากทางบริษัทกำหนด
 • ราคานี้ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์และคนขับ

 

ราคานี้รวม
 • ที่พัก 2 คืน
 • อาหาร 5 มื้อ
 • รถยนต์หรือ รถตู้ พร้อมคนขับ
 • มัคคุเทศก์
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ค่าเคเบิ้ลคาร์วัดพระธาตุดอยสุเทพ / พระตำหนักภูพิงค์ / สวนพฤกษาศาสตร์ / โป่งแยง ซิปไลน์

 

หมายเหตุ โปรแกรมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหาะสม หากเกิดปัญหาเฉพาะหน้า