ทริป #3 แอ่วดอยเชียงใหม่เอาใจขาลุย

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

สถานที่ : ขี่ช้าง ล่องแพ ดอยอินทนนท์, บ้านแม่กลางหลวง, เดินกิ่วแม่ปาน, วัดพระธาตุดอยสุเทพ, วัดผาลาด, พระตำหนักภูพิงค์
วันที่ 1
 • รับจากสนามบินเชียงใหม่ เข้าโรงแรมที่พัก
 • เดินทางไปยังวัดพระธาตุดอยสุเทพ ระหว่างทางแวะสักการะครูบาศรีวิชัย ณ ลานอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย เชิงดอยสุเทพเพื่อความเป็นสิริมงคล ก่อนเดินทางต่อไปยังวัดพระธาตุดอยสุเทพ  กราบสักการะสิ่งศักดิ์คู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่ บนจุดสูงสุดสามารถรับชมวิวเมืองเชียงใหม่แบบ 180องศา ถ่ายรูปตามอัธยาศัย
 • จากนั้นมุ่งหน้าไปยังพระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์  เป็นพระตำหนักประทับแปรพระราชฐานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อทรงเยี่ยมเยียนราษฎรในพื้นที่ภาคเหนือ และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ใช้เป็นที่รับรองพระราชอาคันตุกะที่เสด็จฯ เยือนประเทศไทย ชมความงดงามของดอกไม้เมืองหนาว  ไม้ดอกนานาพรรณ และพระตำหนักภูพิงค์
 • ระหว่างเดินทางกลับแวะชมความงดความของวัดผาลาด วัดเก่าแก่อายุร่วมสมัยกับวัดพระธาตุดอยสุเทพ มีน้ำตกไหลผ่าน และมีศิลปะที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตน  ณ บริเวณนี้สามารถชมวิวของเมืองเชียงใหม่ได้เช่นกัน
 • เดินทางกลับโรงแรมที่พัก
 • รับประทานอาหาร เย็น

 

วันที่ 2
 • รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
 • เดินทางไปยังอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ใช้เวลาเดินทางประมาน 1.30 ชั่วโมง
 • เดินทางถึงจุดสูงสุดแดนสยาม สักการะพระธาตุเจ้าอินทวิทยานนท์ สัมผัสบรรยากาศหนาวเย็นบริเวณยอดดอย ที่ระดับความสูง  2600เมตร  เหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง
 • จากนั้นเดินทางต่อมายังพระมหาธาตุนภเมทนีดล พระมหาธาตุนภพลภูมิสิริ    ชมความสวยงามของดอกไม้นานาชนิด สัมผัสความหนาวเย็น และชมวิวทิวทัศน์ของขุนเขาเทือกเขาถนนธงชัย
 • เดินเส้นทางศึกษาธรรมชาติกิ่วแม่ปาน  มีลักษณะเป็นวงรอบทางเดินลาดชันขึ้นไปทางทิศตะวันตก จนกระทั่งถึงบริเวณสันกิ่วแม่ปาน และอ้อมวกลงมาทางทิศใต้ตามสันกิ่วซึ่งเป็นทางลาดชันลงและสุดท้ายจะวกกลับมาทางทิศตะวันออกซึ่งเป็นทางลาดชันขึ้นอีกครั้งหนึ่งเพื่อไปบรรจบกับทางเดินที่เดินเข้ามาครั้งแรก มีความยาวประมาณ 3.2 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดิน 2-3 ชั่วโมง ทางเดินมีทั้งเดินขึ้นเขา ลงเขา และพื้นราบผ่านป่า เมื่อเดินทางผ่านป่าดิบชื้นได้สักระยะจะทะลุออกมายังทุ่งหญ้าโล่งกว้าง  สามารถชมวิวแบบ180องศา ณ ชุดชมวิวและจุดถ่ายรูป จากด้านบนนี้จะมองเห็นพระธาตุ  พระมหาธาตุนภเมทนีดล พระมหาธาตุนภพลภูมิสิริ ซึ่งเป็นจุดชมวิวที่สวยงามอีกจุดหนึ่ง  ในช่วงฤดูกาลนี้ระหว่างทางจะสามารถชมความสวยงามของดอกกุหลาบพันปีที่บานสะพรั่งรอนักท่องเที่ยว (เปิดทำการ 1ตุลาคมถึง31พฤษภาคมของทุกปี) ใช้เวลาในการเดินเส้นทางนี้ 3 ชั่วโมง ระยะทาง 3.2 กิโลเมตร
 • รับประทานอาหารกลางวัน
 • แวะตลาดม้ง ในโครงการหลวง ท่านสามารถเลือกชม  ชิม  และซื้อ ผลิตภัณฑ์จากชาวเขา ทั้ง ผลไม้ผล ผักสด ผลไม้อบแห้ง และเครื่องดื่มจากผลไม้เมืองหนาว
 • เดินทางต่อไปยังหมู่บ้านแม่กลางหลวง   เรียนรู้วิธีการทำกาแฟอาริบ้า โดยชาวบ้านในชุมชน ชมความงดงามของนาขั้นบันได (ช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม)
 • ในช่วงที่เส้นทางศึกษาธรรมชาติกิ่วแม่ปานปิดทำการ ท่านในสนใจเดินทางเส้นทางศึกษาธรรมชาติผาดอกเสี้ยวสามารถแจ้งล่วงหน้าได้ มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ในการจ้างไกด์ท้องถิ่น 200 บาท***
 • ระหว่างทางกลับแวะชมความงดงามของน้ำตกวชิรธาร  น้ำตกวชิรธารเป็นน้ำตกที่มีความสวยงามมีหน้าผาสูง ตัวน้ำตกมี 1 ชั้น น้ำเบื้องบนไหลลงสู่แอ่งน้ำเบื้องล่าง ด้วยความสูงของน้ำตกถึง 70 เมตร
 • เดินทางกลับโรงแรมที่พัก

 

วันที่ 3
 • รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
 • เดินทางไปยังปางช้างแม่ตะมานใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมงจากตัวเมืองเชียงใหม่  ระหว่างทางแวะชมความงามของฟาร์มกล้วยไม้ และผีเสื้อ ที่ ใบออคิด
 • เดินทางถึงปางช้างแม่ตะมาน   ชมการแสดงช้างแสนรู้  และให้อาหารช้าง
 • รับประทานอาหารกลางวันที่ปางช้าง
 • หลังจากรับประทานอาหารกลางแล้วพาท่านนั่งเกวียนชมธรรมชาติ และแวะตลาดหมู่บ้านลีซอ
 • ล่องแพไม้ไผ่ ชื่นชมความงามของธรรมชาติสองฝั่งลำน้ำแม่แตง ก่อนเดินทางกลับ
 • ส่งออกสนามบินเชียงใหม่ เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

 

ราคาแพ็คเกจ
 • 1 คน ราคา 14,400บาท
 • 2 คน ราคา 8,400 บาท ต่อคน
 • 3-4 คน ราคา 7,990 บาทต่อคน
 • 5 คนขึ้นไป ราคา 5,350 บาทต่อคน

 

หมายเหตุ รายละเอียดการเดินทาง และ ราคานี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ตามความต้องการของลูกค้า

 

เงื่อนไข
 • ราคานี้ไม่รวมตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
 • ค่าเข้าชมสถานที่สำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ
 • ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย3% กรณีขอใบกำกับภาษี
 • ราคานี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายส่วน ตัวเช่น ค่ามินิบาร์โรงแรม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ และบริการอื่นๆ นอกเหนือจากทางบริษัทกำหนด
 • ราคานี้ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์และคนขับ

 

ราคานี้รวม
 • ที่พัก 2 คืน
 • อาหาร 5 มื้อ
 • รถยนต์หรือ รถตู้ พร้อมคนขับ
 • มัคคุเทศก์
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ค่าอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์
 • พระตำหนักภูพิงค์,ค่าเข้าพระธาตุ
 • ค่าเข้าปางช้าง
 • ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นกิ่วแม่ปาน 200 บาท (ต่อมัคคุเทศก์1คน/กรุ๊ป)

 

หมายเหตุ โปรแกรมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหาะสม หากเกิดปัญหาเฉพาะหน้า