ทริป #2 แอ่ววัดแอ่วดอย

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

สถานที่ : วัดพระธาตุดอยสุเทพ, พระตำหนักภูพิงค์, ม่อนแจ่ม, สวนพฤกษศาสตร์สิริกิติ์, ไบออคิด, ดอยอินทนนท์
วันที่1
 • รับจากสนามบินเชียงใหม่   เดินทางเข้าโรงแรมที่พัก
 • รับประทานอาหารกลางวัน
 • เดินทางไปยังวัดพระธาตุดอยสุเทพ ระหว่างทางแวะสักการะครูบาศรีวิชัย ณ ลานอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย เชิงดอยสุเทพเพื่อความเป็นสิริมงคล ก่อนเดินทางต่อไปยังวัดพระธาตุดอยสุเทพ  กราบสักการะสิ่งศักดิ์คู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่ บนจุดสูงสุดสามารถรับชมวิวเมืองเชียงใหม่แบบ 180องศา ถ่ายรูปตามอัธยาศัย
 • จากนั้นมุ่งหน้าไปยังพระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์  เป็นพระตำหนักประทับแปรพระราชฐานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อทรงเยี่ยมเยียนราษฎรในพื้นที่ภาคเหนือ และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ใช้เป็นที่รับรองพระราชอาคันตุกะที่เสด็จฯ เยือนประเทศไทย ชมความงดงามของดอกไม้เมืองหนาว  ไม้ดอกนานาพรรณ และพระตำหนักภูพิงค์
 • เดินทางกลับเข้าโรงแรมที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
 • รับประทานอาหารเย็น

 

วันที่ 2
 • รับประทานอาหารเช้าที่ โรงแรม
 • ออกเดินทางไปยังโครงการหลวงหนองหอย(ม่อนแจ่ม) สัมผัสความสดชื่นบนยอดดอยม่อนแจ่ม ชมความงามของดอกไม้ และชมวิวแบบเกือบ 360 องศา ท่ามกลางสายลม แสงแดด และธรรมชาติ    เดินชมและถ่ายรูปตามอัธยาศัย
 • ท่านใดสนใจจะเล่นรถเอทีวีม้ง สามารถใช้บริการได้ (ออกค่าใช้จ่ายเอง)
 • เยี่ยมชมสวนพฤกษาศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  เดินชมธรรมชาติบน “สะพานลอยฟ้า” ที่สูงกว่า 20 เมตรแล้ว ให้นักท่องเที่ยวเดินทอดน่องชมธรรมชาติ และสรรพสิ่งในป่าดิบแล้ง-ป่ามรสุมเขตร้อน ฯลฯ ด้วยความยาวกว่า 400 เมตร จากนั้นเยี่ยมและถ่ายรูปกลุ่มอาคารเรือนกระจกเฉลิมพระเกียรติ ประกอบด้วยเรือนกระจก 12 โรงเรือน ภายในจัดปลูกตกแต่งพรรณไม้ไว้อย่างสวยงาม โดยเฉพาะพรรณไม้หายากและมีความโดดเด่นเป็นพิเศษ เช่น กระบองเพชร    สับปะรดสี บัว เป็นต้น
 • รับประทานอาหารกลางวันที่  ไบ ออคิด
 • หลังจากรับประทานอาหารกลางวันแล้ว สามารถเดินชมฟาร์มกล้วยไม้ และผีเสื้อนานาพันธุ์ ได้ที่ ไบออคิด หรือจะเลือกซื้อ ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกก็ได้เช่นกัน
 • ระหว่างทางสามารถเข้าชม การแสดงที่ฟาร์มงู คุ้มเสือ และหมู่บ้านกะเหี่ยงคอยาว  (ออกค่าใช้จ่ายเอง)
 • เดินทางกลับโรงแรมที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
 • รับประทานอาหารเย็น
 • เดินทางไปยังเชียงใหม่ ไนท์บาร์ซา   หรือถนนคนเดิน (กรณีวันเสาร์หรืออาทิตย์) ท่านสามารถเดินชม และเลือกซื้อของฝากของที่ระลึกได้ตามอัธยาศัย
 • เดินทางกลับโรงแรมที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่ 3
 • รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
 • เดินทางไปยังอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ใช้เวลาเดินทางประมาน 1.30 ชั่วโมง
 • เดินทางถึงจุดสูงสุดแดนสยาม สักการะพระธาตุเจ้าอินทวิทยานนท์ สัมผัสบรรยากาศหนาวเย็นบริเวณยอดดอย ที่ระดับความสูง  2600เมตร  เหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง
 • จากนั้นเดินทางต่อมายังพระมหาธาตุนภเมทนีดล พระมหาธาตุนภพลภูมิสิริ    ชมความสวยงามของดอกไม้นานาชนิด สัมผัสความหนาวเย็น และชมวิวทิวทัศน์ของขุนเขาเทือกเขาถนนธงชัย   ถ้าสนใจเดินเส้นทางศึกษาธรรมชาติกิ่วแม่ปาน (เปิดทำการ 1ตุลาคมถึง31พฤษภาคมของทุกปี) สามารถทำได้ แต่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มในการจ้างไกด์ท้องถิ่น 200บาท ใช้เวลาในการเดินเส้นทางนี้ 3 ชั่วโมง ระยะทาง 3.2 กิโลเมตร  (ถ้าสนใจเดินเส้นทางศึกษาธรรมชาติกิ่วแม่ปานกรุณาแจ้งล่วงหน้าเนื่องจากต้องออกเดินทางจากตัวเมืองเชียงใหม่เช้ากว่าปกติอย่างน้อย 1 ชั่วโมง)
 • รับประทานอาหารกลางวัน
 • แวะตลาดม้ง ในโครงการหลวง ท่านสามารถเลือกชม ชิม และซื้อ ผลิตภัณฑ์จากชาวเขา ทั้ง ผลไม้ผล ผักสด ผลไม้อบแห้ง และเครื่องดื่มจากผลไม้เมืองหนาว
 • เดินทางต่อไปยังหมู่บ้านแม่กลางหลวง  เรียนรู้วิธีการทำกาแฟอาริบ้า โดยชาวบ้านในชุมชน ชมความงดงามของนาขั้นบันได (ช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม)
 • ในช่วงที่เส้นทางศึกษาธรรมชาติกิ่วแม่ปานปิดทำการ ท่านในสนใจเดินทางเส้นทางศึกษาธรรมชาติผาดอกเสี้ยวสามารถแจ้งล่วงหน้าได้( มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ในการจ้างไกด์ท้องถิ่น 200 บาท***)
 • ระหว่างทางกลับแวะชมความงดงามของน้ำตกวชิรธาร น้ำตกวชิรธารเป็นน้ำตกที่มีความสวยงามมีหน้าผาสูง ตัวน้ำตกมี 1 ชั้น น้ำเบื้องบนไหลลงสู่แอ่งน้ำเบื้องล่าง ด้วยความสูงของน้ำตกถึง 70 เมตร
 • เดินทางกลับ ส่งออกสนามเชียงใหม่ เดินทางกลับภูมิลำเนาโดยสวัสดิภาพ

 

ราคาแพ็คเกจ
 • 1 คน ราคา 14,500 บาท
 • 2 คน ราคา 7,890 บาท ต่อคน
 • 3-4 คน ราคา 7,200 บาทต่อคน
 • 5 คนขึ้นไป ราคา 4,990 บาท ต่อคน

 

หมายเหตุ รายละเอียดการเดินทาง และ ราคานี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ตามความต้องการของลูกค้า

 

เงื่อนไข
 • ราคานี้ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ
 • ราคานี้ไม่รวมค่าเข้าบ้านกะเหรี่ยงคอยาว คุ้มเสือ ฟาร์มงู (ตามราคา)
 • ราคานี้ไม่รวมค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นกิ่วแม่ปาน 200 บาท (ต่อมัคคุเทศก์1คน/กรุ๊ป)
 • ค่าเข้าชมสถานที่สำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ
 • ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย3% กรณีขอใบกำกับภาษี
 • ราคานี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่ามินิบาร์โรงแรม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ และบริการอื่นๆ นอกเหนือจากทางบริษัทกำหนด
 • ราคานี้ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์และคนขับ

 

ราคานี้รวม
 • ที่พัก 2 คืน
 • อาหาร 5 มื้อ
 • รถยนต์หรือ รถตู้ พร้อมคนขับ
 • มัคคุเทศก์
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ค่าเข้าชม

 

หมายเหตุ โปรแกรมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหาะสม หากเกิดปัญหาเฉพาะหน้า