ทริป #13 เชียงใหม่เอาใจเด็ก เชียงใหม่ไนท์ ซาฟารี ปางช้างแม่สา สวนสัตว์เชียงใหม่ ซูอควอเรียม

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

สถานที่ : เชียงใหม่ไนท์ ซาฟารี, ปางช้างแม่สา, สวนสัตว์เชียงใหม่, ซูอควอเรียม
วันที่ 1
 • รับลูกค้าจากสนามบิน
 • เดินทางไปยังวัดพระธาตุดอยสุเทพ ระหว่างทางแวะสักการะครูบาศรีวิชัย ณ ลานอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย เชิงดอยสุเทพเพื่อความเป็นสิริมงคล ก่อนเดินทางต่อไปยังวัดพระธาตุดอยสุเทพ   กราบสักการะสิ่งศักดิ์คู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่ บนจุดสูงสุดสามารถรับชมวิวเมืองเชียงใหม่แบบ 180องศา ถ่ายรูปตามอัธยาศัย
 • จากนั้นมุ่งหน้าไปยังพระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์   เป็นพระตำหนักประทับแปรพระราชฐานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อทรงเยี่ยมเยียนราษฎรในพื้นที่ภาคเหนือ และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ใช้เป็นที่รับรองพระราชอาคันตุกะที่เสด็จฯ เยือนประเทศไทย ชมความงดงามของดอกไม้เมืองหนาว  ไม้ดอกนานาพรรณ และพระตำหนักภูพิงค์
 • รับประทานอาหารค่ำ
 • เดินทางไปสวนสัตว์เชียงหม่ ไนท์ ซาฟารี   นั่งรถรางชมสัตว์นานาชนิดจากทั่วโลก  ตื่นตาตื่นใจกับการแสดงคาบาเร่โชว์ พาเหรดขบวนสัตว์แสนน่ารัก และ ชมแสง สีเสียง บริเวณลานน้ำพุ
 • เดินทางกลับที่พัก

 

วันที่ 2
 • รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
 • เดินทางไปยังปางช้างแม่สา ชมการแสดงช้างแสนรู้
 • รับประทานอาหารกลางวัน
 • เดินทางไปยังโป่งแยง ซิปไลน์สนุกตื่นเต้นกับกิจกรรมผจญภัยโหนสลิงบนยอดไม้ และโรลเลอร์คาร์
 • กลับที่พัก รับประทานอาหารเย็น

 

วันที่ 3
 • รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
 • เดินทางไปยังสวนสัตว์เชียงใหม่ ภายในสวนสัตว์ แบ่งโซนออกเป็นหลายแห่ง และมีกิจกรรมมากมายให้แก่นักท่องเที่ยว ส่วนสถานที่ต่างๆ ในสวนสัตว์เชียงใหม่ อาทิ เชียงใหม่ ซู อควาเรียม ศูนย์แสดงสัตว์น้ำมีอุโมงค์ยาว 133 เมตรตื่นตาตื่นใจกับเหล่าสัตว์น้ำหลากหลายสายพันธุ์ หลายร้อยชนาด นอกจากนี้ยังมีสัตว์มากมายจากทั่วทุกมุมโลก  หรือแม้แต่เจ้าหมีแพนด้า หมีโคอาล่า  สวนนกเพนกวิน  โชว์แมวน้ำและสวนนกฟิ้นช์ ซึ่งเป็นนกขนาดเล็ก มีสีสันสวยงามจนได้รับการขนานนามว่าเป็น อัญมณีบินได้      นอกจากนี้ยังมี สวนชมนกนครพิงค์ เป็นกรงนกขนาดใหญ่บนพื้นที่ 6 ไร่ บรรยากาศแบบป่าธรรมชาติ ซึ่งถือเป็นสวนชมนกที่ใหญ่ เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้เรื่องราวทางธรรมชาติของนกกว่า 132 ชนิดจากทั้งในไทยและต่างประเทศอย่างใกล้ชิด แล้วยังมี Zoo kids Zone เป็นส่วนจัดแสดงรวบรวมสัตว์ที่น่ารักหลากหลายชนิดให้เด็กๆ ได้ศึกษาเรียนรู้ และยังมีกิจกรรมให้ร่วมสนุกกับทางสวนสัตว์เชียงใหม่อีกด้วย
 • ส่งสนามบิน

 

ราคาแพ็คเกจ
 • 2 คน ราคา 9,300 บาทต่อคน
 • 3-4 คน ราคา 7,800 บาทต่อคน
 • 5 คนขึ้นไป ราคา 6,550 บาท ต่อคน

 

หมายเหตุ รายละเอียดการเดินทาง และ ราคานี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ตามความต้องการของลูกค้า โปรแกรมนี้ ถ้ามีเด็ก ค่าตั๋วเข้าชมต้องวัดตามส่วนสูงและใช้เกณฑ์ของแต่ละสถานที่

 

เงื่อนไข
 • ราคานี้ไม่รวมตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
 • ค่าเข้าชมสถานที่สำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ
 • ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย3% กรณีขอใบกำกับภาษี
 • ราคานี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่ามินิบาร์โรงแรม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ และบริการอื่นๆ นอกเหนือจากทางบริษัทกำหนด
 • ราคานี้ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์และคนขับ

 

ราคานี้รวม
 • ที่พัก 2 คืน
 • อาหาร 5-6 มื้อ
 • รถยนต์หรือ รถตู้ พร้อมคนขับ
 • มัคคุเทศก์
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ค่าเคเบิ้ลคาร์วัดพระธาตุดอยสุเทพ / พระตำหนักภูพิงค์ / รวมค่าตั๋วไนท์ซาฟารี – รถราง /สวนสัตว์เชียงใหม่ – ซูอควาเรียม / ค่าเข้าชมการแสดงช้างปางช้างแม่สา (ไม่รวมขี่ช้าง) / โป่งแยงซิปไลน์

 

หมายเหตุ โปรแกรมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหาะสม หากเกิดปัญหาเฉพาะหน้า