ทริป #10 เชียงใหม่ ม่อนแจ่ม ปางช้าง เขื่อนแม่งัด วัดบ้านเด่น สวนพฤกษศาสตร์

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

สถานที่ : เชียงใหม่, ม่อนแจ่ม, ปางช้าง, เขื่อนแม่งัด, วัดบ้านเด่น, สวนพฤกษศาสตร์
วันที่ 1
 • รับสนามบิน เดินทางเข้าที่พัก
 • ออกเดินทางไปยังโครงการหลวงหนองหอย(ม่อนแจ่ม)  สัมผัสความสดชื่นบนยอดดอยม่อนแจ่ม ชมความงามของดอกไม้ และชมวิวแบบเกือบ 360 องศา ท่ามกลางสายลม  แสงแดด และธรรมชาติ    เดินชมและถ่ายรูปตามอัธยาศัย
 • ท่านใดสนใจจะเล่นรถเอทีวีม้ง  สามารถใช้บริการได้ (ออกค่าใช้จ่ายเอง)
 • จากม่อนแจ่มไม่ไกลนักเราพาท่านเดินทางมายัง โป่งแยงซิปไลน์ (ออกค่าใช้จ่ายเอง) สนุกสนานตื่นเต้นกับกิจกรรมโหนสลิงบนยอดไม้ และท้าทายความเสียวกับจังเกิ้ลโคสเตอร์   ที่แรกของประเทศไทย
 • รับประทานอาหารกลางวันที่ โป่งแยงซิปไลน์
 • หลังจากรับประทานอาหารกลางวันแล้ว  เยี่ยมชมสวนพฤกษาศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  เดินชมธรรมชาติบน “สะพานลอยฟ้า” ที่สูงกว่า 20 เมตร แล้ว ให้นักท่องเที่ยวเดินทอดน่องชมธรรมชาติ และสรรพสิ่งในป่าดิบแล้ง-ป่ามรสุมเขตร้อน ฯลฯ ด้วยความยาวกว่า 400 เมตร จากนั้นเยี่ยมและถ่ายรูปกลุ่มอาคารเรือนกระจกเฉลิมพระเกียรติ ประกอบด้วยเรือนกระจก 12 โรงเรือน  ภายในจัดปลูกตกแต่งพรรณไม้ไว้อย่างสวยงาม โดยเฉพาะพรรณไม้หายากและมีความโดดเด่นเป็นพิเศษ  เช่น กระบองเพชร    สับปะรดสี บัว เป็นต้น
 • เดินทางกลับที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
 • รับประทานอาหารขันโตกที่ศูนย์วัฒนธรรม เชียงหม่

 

วันที่ 2
 • รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
 • เดินทางไปยังปางช้างแม่ตะมานใช้เวลาเดินทางประมาณ  1ชั่วโมงจากตัวเมืองเชียงใหม่  ระหว่างทางแวะชมความงามของฟาร์มกล้วยไม้และผีเสื้อ ที่ ใบออคิด
 • เดินทางถึงปางช้างแม่ตะมาน   ชมการแสดงช้างแสนรู้  และให้อาหารช้าง
 • รับประทานอาหารกลางวันที่ปางช้าง
 • หลังจากรับประทานอาหารกลางแล้วพาท่านนั่งเกวียนชมธรรมชาติ และแวะตลาดหมู่บ้านลีซอ
 • ล่องแพไม้ไผ่ชื่นชมความงามของธรรมชาติสองฝั่งลำน้ำแม่แตง
 • เดินทางไปยังเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล ล่องเรือหางยาวไปยังแพที่พัก   เล่นน้ำ และพักผ่อนตามอัธยาศัย
 •  (ราคาที่พักมีให้เลือกหลายราคา)
 • รับประทานอาหารเย็นบนแพ

 

วันที่ 3
 • รับประทานอาหารเช้าบนแพ
 • นั่งเรือขึ้นฝั่ง
 • เดินทางไปยังวัดบ้านเด่นสะหรีศรีเมืองแกน
 • ถึง วัดบ้านเด่น ไหว้สักการะพระประธานในวิหาร  ขอพรพระเศรษฐีนวโกฏิ  พระนอนตาหวาน และเจดีย์ 12นักษัตร จุดเด่นของวัดนี้อยู่ที่สิ่งปลูกสร้างที่มีความสวยงาม วิจิตรตระการตา ซึ่งครูบาเทืองมีความ ตั้งใจ ว่าจะให้เป็น ศาสนสถานที่งดงาม แฝงด้วยคติธรรม เป็นอุบายในการดึงคนเข้าวัดเพื่อการขัดเกลาจิตใจ ให้เป็นสถานที่พักผ่อนทางจิตใจมากกว่า การประกอบพิธีกรรมทางศาสนา โดยภายในวัดประกอบไปด้วย อุโบสถ หอไตร หอกลอง วิหารเสาอินทขิล กุฏิไม้สักทองทรงล้านนา พระวิหาร สถูปเจดีย์ ศาลาที่ประดิษฐานพระสำคัญๆของไทย (องค์จำลอง) โดยท่านตั้งใจว่าจะให้เป็นศาสนสถานที่งดงามแฝง ด้วยคติธรรม เป็นอุบายในการดึงคนเข้าวัด เพื่อการขัดเกลาจิตใจ เพื่อให้เป็นสถานที่พักผ่อนทางจิตใจ มากกว่าการประกอบ พิธีกรรมทางศาสนา จากมุมนี้สามารถมองเห็นวิวของท้องนุ่งนาเหนือเขื่อนแม่งัดแบบ 180 องศา
 • เดินทางกลับเชียงใหม่   ส่งออกสนามบิน

 

ราคาแพ็คเกจ
 • 1 คน ราคา 13,950บาท
 • 2 คน ราคา 9,240 บาทต่อคน
 • 3-4 คน ราคา 9,390 บาทต่อคน
 • 5 คนขึ้นไป ราคา 6,900 บาทต่อคน

 

หมายเหตุ รายละเอียดการเดินทาง และ ราคานี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ตามความต้องการของลูกค้า

 

เงื่อนไข
 • ราคานี้ไม่รวมตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
 • ค่าเข้าชมสถานที่สำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ
 • ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย3% กรณีขอใบกำกับภาษี
 • ราคานี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่ามินิบาร์โรงแรม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ และบริการอื่นๆ นอกเหนือจากทางบริษัทกำหนด
 • ราคานี้ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์และคนขับ

 

ราคานี้รวม
 • ที่พัก 2 คืน
 • อาหาร 5-6 มื้อ
 • รถยนต์หรือ รถตู้ พร้อมคนขับ
 • มัคคุเทศก์
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ค่าเข้าชมและทำกิจกรรมในปางช้าง /ค่าเรือข้ามฟาก /ค่าเข้าชมสวนพฤกษศาสตร์

 

หมายเหตุ โปรแกรมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหาะสม หากเกิดปัญหาเฉพาะหน้า