กาญจนบุรี ล่องแพเธค เล่นน้ำ ตามรอยสงครามโลก 3 วัน 2 คืน

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

กาญจนบุรี 3 วัน 2 คืน

รายละเอียดการเดินทาง 

วันที่ 1

 • เดินทางออกจากจังหวัดเชียงใหม่
 • แวะสักการะพระพุทธรูปปางประทานพรขนาดใหญ่ ประดิษฐานอยู่บนเนินเขา พร้อมพระอุโบสถอัฏฐมุขทรงไทยประดับลวดลายสวยงามและเจดีย์เกษแก้วมหาปราสาทสูง 69 เมตร กว้าง 29 เมตร ที่วัดถ้ำเสือ อำเภอท่าม่วง โดยจากเนินเขาสามารถมองเห็นทิวทัศน์ที่สวยงามของทะเลสาบและเขื่อนวชิราลงกรณ์
 • รับประทานอาหารกลางวัน
 • เดินทางไปยังสะพานข้ามแม่น้ำแคว ตั้งอยู่ที่ตำบลท่ามะขามอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรี เป็นสถานที่ทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญยิ่งแห่งหนึ่ง เป็นสะพานที่สำคัญที่สุดของเส้นทางรถไฟสายมรณะสร้างขึ้นสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2โดยกองทัพญี่ปุ่นได้เกณฑ์เชลยศึกฝ่าย สัมพันธมิตร ถ่ายรูปตามอัธยาศัย
 • เดินทางเข้าที่พัก แพริมแม่น้ำแคว เล่นน้ำ สนุกสนานกับกิจกรรมบนแพ
 • พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 2

 • เดินทางไปยังเมืองมัลลิกา ซึ่งเมืองมัลลิกา เป็นเมืองย้อนยุคของวิถีชีวิตชาวสยามบริเวณลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ วิถีชีวิตของชาวสยามในยุค ร.ศ.๑๒๔
 • เดินทางต่อไปยังปราสาทเมืองสิงห์ โบราณสถานที่ที่ สร้างขึ้นเพื่อเป็นพุทธศาสนสถานในพุทธศาสนา นิกายมหายานศิลปะแบบขอมโบราณ
 • รับประทานอาหารกลางวัน
 • แวะน้ำตกไทรโทรโยค สามารถลงเล่นน้ำได้ตามอัธยาศัย
 • เข้าที่พัก ริมแม่น้ำแคว

วันที่ 3

 • เดินทางออกจากกาญจบุรี แวะตลาดสามชุก เดินเที่ยวชมและเลือกซื้อของฝาก เลือกชิมอาหารอร่อยๆ
 • รับประทานอาหารกลางวัน
 • เดินทางกลับเชียงใหม่ โดยสวัสดิภาพ

 

 

 • เงื่อนไข

-ราคานี้ไม่รวมตั๋วเครื่องบินไป-กลับ(กรณีนั่งเครื่องบิน)-ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย3% กรณีขอใบกำกับภาษี

-ราคานี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายส่วนตัว  เช่น ค่ามินิบาร์โรงแรม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ และบริการอื่นๆ นอกเหนือจากทางบริษัทกำหนด

-ราคานี้ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์และคนขับ

– ไม่รวมอัตราค่าเข้าชม

 • -ราคานี้ไม่รวมอาหารเย็น

ราคานี้รวม

 • ที่พัก  2 คืน, อาหาร 3 มื้อ, รถยนต์หรือ รถตู้ หรือรถบัส พร้อมคนขับ ,มัคคุเทศก์, ประกันอุบัติเหตุ
 •  ลูกค้า 8-13 ท่าน ใช้รถตู้  ราคา 4,999 บาท ต่อท่าน

  ลูกค้า 25 – 35 ท่าน ใช้รถบัส ราคา 3,999 บาท ต่อท่าน

  ลูกค้า 36 -43 ท่านใช้รถบัส  ราคา 3,599 บาท ต่อท่าน

  **หมายเหตุ    โปรแกรมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหาะสม หากเกิดปัญหาเฉพาะหน้า*

**สอบถามราคาเพิ่มเติมได้ตามที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ข้างต้น***