กาญจนบุรี – สังขละบุรี 3วัน 2 คืน

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

กาญจนบุรี – สังขละบุรี

3 วัน 2 คืน

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1

-เดินทางออกจากจังหวัดเชียงใหม่

-แวะสักการะพระพุทธรูปปางประทานพรขนาดใหญ่ ประดิษฐานอยู่บนเนินเขา พร้อมพระอุโบสถอัฏฐมุขทรงไทยประดับลวดลายสวยงามและเจดีย์เกษแก้วมหาปราสาทสูง 69 เมตร กว้าง 29 เมตร ที่วัดถ้ำเสือ อำเภอท่าม่วง  โดยจากเนินเขาสามารถมองเห็นทิวทัศน์ที่สวยงามของทะเลสาบและเขื่อนวชิราลงกรณ์

-รับประทานอาหารกลางวัน

-เดินทางไปยังสะพานข้ามแม่น้ำแคว ตั้งอยู่ที่ตำบลท่ามะขาม อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี เป็นสถานที่ทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญยิ่งแห่งหนึ่ง เป็นสะพานที่สำคัญที่สุดของเส้นทางรถไฟสายมรณะสร้างขึ้นสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2โดยกองทัพญี่ปุ่นได้เกณฑ์เชลยศึกฝ่ายสัมพันธมิตรมาสร้างสะพาน  ถ่ายรูปตามอัธยาศัย

-เดินทางเข้าที่พัก แพริมแม่น้ำแคว  เล่นน้ำ สนุกสนานกับกิจกรรมบนแพ

-พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 2

  • รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
  • ออกเดินทางไปยังปราสาทเมืองสิงห์ ชมความสวยงามของพุทธสถานนิกายมหายาน อิทธิพลของศิลปะขอมหนึ่งเดียวในดินแดนตะวันตกของไทย
  • เดินทางต่อไปยังอำเภอสังขละบุรี ระหว่างทางแวะรับประทานอาหารกลางวัน
  • เข้าที่พักแรม
  • สักการะพระเจดีย์พุทธคยา เป็นปูชนียสถานที่สำคัญคู่กับวัดวังก์วิเวการาม เป็นเจดีย์องค์ใหญ่นี้ตั้งตระหง่านอยู่บนเนินเขาใกล้ริมฝั่งแม่น้ำ มีสีเหลืองทอง สามารถมองเห็นได้จากแม่น้ำซองกาเรีย ภายในองค์เจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ จึงเป็นเจดีย์ที่มีผู้คนจำนวนมากมาสักการะบูชา องค์เจดีย์ที่เสมือนเป็นสัญลักษณ์ทางพุทธศาสนา เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต
  • ชมวิถีชีวิตและวัฒนธรรมชาวมอญริมฝั่งแม่น้ำซองกาเรีย เดินเล่น ถ่ายรูปตามอัธยาศัย

วันที่ 3

–   ตื่นเช้าชมความงดงามของสะพานมอญ และร่วมใส่บาตรแบบชาวมอญ

–  รับประทานอาหารเช้า

–  ถ่ายรูปตามอัธยาศัย ก่อนเดินทางกลับเชียงใหม่

เงื่อนไข

-ราคานี้ไม่รวมตั๋วเครื่องบินไป-กลับ(กรณีนั่งเครื่องบิน)

-ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย3% กรณีขอใบกำกับภาษี

-ราคานี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายส่วนตัว  เช่น ค่ามินิบาร์โรงแรม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ และบริการอื่นๆ นอกเหนือจากทางบริษัทกำหนด

-ราคานี้ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์และคนขับ

-ไม่รวม อัตราค่าเข้าชม

-ราคานี้ไม่รวมอาหารเย็น

ราคานี้รวม

ที่พัก  2 คืน, อาหาร 3 มื้อ,  รถตู้ พร้อมคนขับ ,มัคคุเทศก์, ประกันอุบัติเหตุ

ลูกค้า 8-13 ท่าน ใช้รถตู้  ราคา 4,999 บาท ต่อท่าน

**หมายเหตุ    โปรแกรมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหาะสม หากเกิดปัญหาเฉพาะหน้า***

***สอบถามราคาได้ที่เบอร์โทรศัพท์และที่อยู่ของบริษัท**