กาญจนบุรี –ชะอำ 3 วัน 2 คืน

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

กาญจนบุรี –ชะอำ

3วัน 2 คืน

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1

–  เดินทางออกจากจังหวัดเชียงใหม่

–    แวะสักการะพระพุทธรูปปางประทานพรขนาดใหญ่ ประดิษฐานอยู่บนเนินเขา พร้อมพระอุโบสถอัฏฐมุขทรงไทยประดับลวดลายสวยงามและเจดีย์เกษแก้วมหาปราสาทสูง 69 เมตร กว้าง 29 เมตร ที่วัดถ้ำเสือ อำเภอท่าม่วง  โดยจากเนินเขาสามารถมองเห็นทิวทัศน์ที่สวยงามของทะเลสาบและเขื่อนวชิราลงกรณ์

–   รับประทานอาหารกลางวัน

–   เดินทางไปยังสะพานข้ามแม่น้ำแคว ตั้งอยู่ที่ตำบลท่ามะขามอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรี เป็นสถานที่ทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญยิ่งแห่งหนึ่ง เป็นสะพานที่สำคัญที่สุดของเส้นทางรถไฟสายมรณะสร้างขึ้นสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2โดยกองทัพญี่ปุ่นได้เกณฑ์เชลยศึกฝ่าย สัมพันธมิตร ถ่ายรูปตามอัธยาศัย

–    เดินทางเข้าที่พัก แพริมแม่น้ำแคว  เล่นน้ำ สนุกสนานกับกิจกรรมบนแพ

–    พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 2

–     รับประทานอาหารเช้า

–     เดินทางต่อไปยังจังหวัดเพชรบุรี

–    แวะชมพระราชนิเวศน์มฤคทายวันที่ ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ตำรวจตระเวนชายแดนค่ายพระรามหก และเมื่อผู้ไป เยือนเข้าไปตามเส้นทางที่มุ่งสู่หาดทรายก็จะได้สัมผัสบรรยากาศอันเงียบสงบและร่มรื่น ของพระราชนิเวศน์อันงดงามแห่งนี้ ซึ่ง ประกอบด้วยหมู่พระที่นั่งใหญ่ 3 องค์ ปลูกเรียงรายไปตามแนวชายหาด สร้างขึ้นด้วยไม้สักทองทั้งหลัง ตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติของพรรณไม้ร่มรื่นและหาดทรายขาวสะอาดตา นับเป็นบรรยากาศที่สงบและรื่นรม

-รับประทานอาหารกลางวัน

-สักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ของพระมหากษัตริย์ไทย 7 พระองค์ โดยพิจารณาเลือกพระมหากษัตริย์ แต่ละยุคสมัย    ตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัย จนถึงกรุงรัตนโกสินทร์ เช่น พ่อขุนรามคำแหงมหาราช สมเด็จพระนเรศวรมหาราช สมเด็จ  พระนารายณ์มหาราช สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่อุทยานราชภักดิ์ อำเภอหัวหิน

–   เดินทางเข้าที่พัก

–    เล่นน้ำ พักผ่อนตามอัธยาศัย หาดชะอำมีร้านอาหารทะเล ที่พักริมหาดให้บริการมากมาย รวมทั้งมีกิจกรรมที่น่าสนใจให้นักท่องเที่ยว ได้พักผ่อนไม่ว่าจะเป็น ปั่นจักรยาน เรียบถนนริมหาด  บานาน่าโบ้ท สกูทเตอร์ และขี่ม้ารอบหาด

–   พักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันที่ 3

-รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

-ออกเดินทางกลับจังหวัดเชียงใหม่

-ระหว่างทางแวะตลาดสามชุก 100 ปี เดินเลือกซื้อของฝาก  ชมตลาดเก่า วิถีชีวิตริมแม่น้ำท่าจีน

และรับประทานอาหารกลางวัน

-เดินทางกลับเชียงใหม่โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไข

-ราคานี้ไม่รวมตั๋วเครื่องบินไป-กลับ(กรณีนั่งเครื่องบิน)

-ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย3% กรณีขอใบกำกับภาษี

-ราคานี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายส่วนตัว  เช่น ค่ามินิบาร์โรงแรม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ และบริการอื่นๆ นอกเหนือจากทางบริษัทกำหนด

-ราคานี้ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์และคนขับ

– ไม่รวมอัตราค่าเข้าชม

-ราคานี้ไม่รวมอาหารเย็น

ราคานี้รวม

  • ที่พัก  2 คืน, อาหาร 3 มื้อ, รถยนต์หรือ รถตู้ หรือรถบัส พร้อมคนขับ ,มัคคุเทศก์, ประกันอุบัติเหตุ

ลูกค้า 8-13 ท่าน ใช้รถตู้  ราคา 4,999 บาท ต่อท่าน

ลูกค้า 25 – 35 ท่าน ใช้รถบัส ราคา 3,999 บาท ต่อท่าน

ลูกค้า 36 -43 ท่านใช้รถบัส  ราคา 3,599 บาท ต่อท่าน

**หมายเหตุ    โปรแกรมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหาะสม หากเกิดปัญหาเฉพาะหน้า***

**สอบถามราคาได้ที่เบอร์โทรศัพท์และที่อยู่บริษัท***