New udomchai นิวอุดมชัยทรานสปอร์ต

newudomchai

เป็นบริษัทที่ดำเนิน ธุรกิจให้บริการเช่ารถบัสทัศนาจรทั่วราชอาณาจักร เริ่มดำเนิน การตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2527 รวมระยะเวลาดำิเนินงาน 20 ปี ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ ได้ทำการปรับปรุง พัฒนารถบัสที่ให้บริการมา อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการคัดสรรบุคคลากรที่มีคุณภาพ เพื่อให้ พร้อมบริการท่าน ปัจจุบันบริษัท ฯ มีรถบัสรุ่นใหม่ ไว้คอยบริการให้แก่ลูกค้ากว่า 100 คัน รวมทั้งพนักงานขับรถและบริกรประจำรถกว่า 100 คน

สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่
คุณ นราญา
โทร. 0932473838
Email : newudomchai@gmail.com

This entry was posted in บริการรถเช่า. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>